pxl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Spiqle

1 Toepasbaarheid

1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en afspraken tussen Spiqle BV, hierna te noemen “Spiqle”, en gebruiker, op enigerlei wijze, en hieruit voortvloeiende verplichtingen. Uitzonderingen kunnen alleen schriftelijk door Spiqle goedgekeurd worden.
1.2.    In dit document refereert “overeenkomst” naar de afspraken zoals omschreven in Artikel 2.1;
1.3.    Met “goederen” worden zowel materiële als niet-materiële goederen bedoeld, inclusief hardware welke is gehuurd of in bruikleen alsmede  software en diensten;
1.4.    In deze algemene voorwaarden worden “gebruikers” gedefinieerd als de gebruiker, of enige andere rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat, of wil aangaan, of voor wie Spiqle een aanbieding maakt, een levering of prestatie heeft verricht, alsmede voor de rechtsopvolgers van gebruiker.
1.5.    Als wegens welke reden dan ook sommige van deze voorwaarden niet toepasbaar zijn, blijven de overige voorwaarden nog steeds van kracht.
1.6.    Aankoop- en andere voorwaarden, die volgens gebruiker toepasbaar zijn, worden door Spiqle niet als rechtsgeldig aangemerkt, tenzij schriftelijk overeengekomen. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat de klant deze voorwaarden niet accepteert en zijn eigen voorwaarden wenst toe te passen, zelfs als Spiqle dat niet weerlegt.
1.7.    In het geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen, zal de volgende volgorde van toepassing zijn, waarbij een document dat hoger op de lijst staat, prevaleert over een document lager op de lijst:
1.8.    Deze Algemene Voorwaarden;
1.9.    De Nederlandse Algemene Voorwaarden;

2 Aanbiedingen

2.1.    Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Spiqle, in welke vorm dan ook, zijn niet bindend tenzij nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij het aangaan van een samenwerking zullen de afspraken zoals in deze algemene voorwaarden besproken worden, bindend zijn.
2.2.    Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens omtrent gewichten, afmetingen, kleuren, etc. zijn schattingen. Afwijkingen  hiervan kunnen voorkomen.
2.3.    Spiqle behoudt zich het recht voor om aanbiedingen zonder opgaaf van reden te weigeren, betaling vooraf te eisen of een financiële waarborg te eisen.

3 Duur van de Overeenkomst, levering, implementatie en aanpassingsovereenkomst.

3.1.    De overeenkomst tussen Spiqle en de Gebruiker is telkens voor een periode van één maand, behoudens in gevallen waar de aard van de overeenkomst een andere periode voorschrijft of als de belanghebbende nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.2.    Als voor de voltooiing van het werk of voor de aflevering van goederen een tijd is overeengekomen, kan deze nooit als deadline worden gezien. Als een periode wordt overschreden, dient de gebruiker een geschreven ingebrekestelling te versturen. In dat geval zal Spiqle een redelijke tijd moeten worden toegekend om de overeenkomst alsnog uit te voeren.
3.3.   Ten behoeve van support kan een medewerker van Spiqle in het systeem bij de gegevens van de gebruiker. Door het aankopen of huren van een Spiqle geeft de gebruiker toestemming voor. Spiqle zal nimmer gegevens van de gebruiker delen met derden zonder dat de gebruiker daar specifiek toestemming voor heeft gegeven schriftelijk hetzij via email.
3.4.    Spiqle heeft het recht om derden te contracteren om werkzaamheden die ter vervolmaking van de overeenkomst leiden uit te voeren.
3.5.    Spiqle heeft het recht om de overeenkomst in verschillende delen uit te voeren en deze delen apart te factureren.
3.6.    Als de uitvoering van de overeenkomst in verschillende delen wordt gedaan is het Spiqle toegestaan om de uitvoering van het werk van de aansluitende fases uit te stellen totdat gebruiker goedkeuring heeft verleend en de resultaten van de vorige fases schriftelijk heeft geaccepteerd.
3.7.    Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt ontdekt dat, voor de correcte uitvoering van genoemde overeenkomst, wijzigingen of toevoegingen aan die overeenkomst nodig zijn, zullen de partijen tijdig beraadslagen om de overeenkomst aan te passen. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek van gebruiker, bevoegde autoriteiten et cetera, veranderd en daardoor de overeenkomst in kwaliteit en/ of kwantiteit is gewijzigd, kan dit ook gevolgen hebben voor de originele overeenkomst. Als gevolg daarvan kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Spiqle zal proberen om zoveel als mogelijk prijzen vooraf te overleggen. Daarnaast kunnen, als gevolg van veranderingen aan de overeenkomst de tijden voor de uitvoering van de overeenkomst worden gewijzigd. Gebruiker aanvaardt de mogelijke wijzigingen aan de overeenkomst, inclusief wijzigingen aangaande prijs en uitvoerperiode.
3.8.    Als de overeenkomst op enige manier wordt gewijzigd, heeft Spiqle het recht om te wachten tot deze wijzigingen zijn goedgekeurd door Spiqle en gebruiker akkoord gaat met de nieuwe prijs. Elke vertraging in de uitvoering kan niet worden gezien als het niet nakomen van de overeenkomst. Zonder naderend verzuim mag Spiqle een verzoek om de overeenkomst aan te passen weigeren als dit verzoek het werk kwalitatief en/ of kwantitatief aantast.
3.9.    Als Gebruiker niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Spiqle het recht om de kosten die daaruit voortvloeien door te berekenen aan gebruiker.
3.10.    Als Spiqle en Gebruiker een vaste prijs zijn overeengekomen, dan heeft Spiqle desalniettemin het recht om de prijs te verhogen.
3.11.    Spiqle geeft gebruiker de mogelijkheid om de orders middels telefoon of elektronisch te plaatsen. Telefonische orders dienen altijd gelijk schriftelijk te worden bevestigd. In afwezigheid van een schriftelijke bevestiging, behoudt Spiqle het recht om te vertrouwen op wat telefonisch overeen is gekomen en de klant draagt hiervoor alle verantwoordelijkheid. Aangaande dit punt, behoudt Spiqle zich alle rechten voor.

4 Opschorting, ontbinding en beëindiging van de samenwerking

4.1.    Spiqle heeft het recht om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen als:
De gebruiker zijn verplichtingen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden niet volledig of niet tijdig nakomt;
Als Spiqle ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen.
Als de vertraging aan de zijde van gebruiker zodanig is, dat van Spiqle niet langer uitvoering van de samenwerking verwacht mag worden;
4.2.    Voorts is Spiqle bevoegd de samenwerking te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de voorwaarden als in dit document beschreven onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van deze afspraken in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4.3.    Indien de samenwerking wordt ontbonden zijn de vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
4.4.    Als Spiqle besluit tot beëindiging van de samenwerking, kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade en eventueel daaruit voortvloeiende kosten.
4.5.    Als de ontbinding aan de gebruiker toe te wijzen is, heeft Spiqle het recht op compensatie voor geleden schade, inclusief daaruit voortvloeiende kosten, zowel direct als indirect.
4.6.    Als Gebruiker niet voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de samenwerking, kan Spiqle deze per direct beëindigen zonder verplichting tot het betalen van enige schade of compensatie, waar de gebruiker, door opzet of verzuim, verplicht is tot het betalen van schade of compensatie.
4.7.    Als de samenwerking door Spiqle wordt ontbonden, zal Spiqle, in overleg met de Gebruiker, eventueel bijkomstig werk overdragen aan derden. De kosten dienen door de gebruiker te worden betaald.
4.8.    In geval van beëindiging, opschorting van betalingen of faillissement, is Spiqle verplicht om de samenwerking per direct te beëindigen, zonder verplichting tot het betalen van enige schade of compensatie.
4.9.    De gebruiker kan een geplaatste bestelling niet annuleren. Alle kosten die het resultaat zijn van een geannuleerde bestelling zullen worden verhaald op de gebruiker.

5 Prijzen

5.1.    De door Spiqle gehanteerde prijzen op haar website zijn exclusief BTW tenzij duidelijk anders aangegeven. Tevens worden andere kosten en heffingen zoals verzendkosten apart op de factuur weergegeven.
5.2.    De prijzen zijn gebaseerd op de dan-geldende prijzen, tarieven, lonen, belastingen, heffingen, toeslagen, etc. In geval van een stijging van een of meerdere kostenfactoren, heeft Spiqle het recht om de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6 Huur

6.1 Spiqle verbindt zich aan de gebruiker, de in de (ver)huurovereenkomst nader gespecificeerde apparatuur ten gebruike in huur af te staan. Gebruiker verbindt zich om deze apparatuur van Spiqle ten gebruike in huur aan te nemen.
6.2 Gebruiker verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde onverwijld na beëindiging van de huurperiode aan Spiqle terug te bezorgen, één en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.
6.3 Spiqle blijft gedurende de gehele huurperiode eigenaar van het gehuurde en heeft te allen tijde het recht om het gehuurde direct op te eisen indien zij op goede gronden vreest dat gebruiker zijn verplichtingen uit de (ver)huurovereenkomst niet na zal komen.
6.4 Indien gebruiker de gehuurde apparatuur na afloop van de huurperiode koopt, rust er op die apparatuur, ongeacht hetgeen in artikel 13 is bepaald, een garantie van 12 maanden vanuit Spiqle.
6.5 Gedurende de gehele huurperiode is gebruiker gehouden het gehuurde in overeenstemming met zijn aard te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging.
6.6 De huur van de apparatuur wordt door partijen aangegaan voor een periode van één maand welke telkens met één maand wordt verlengd tot opzegging door gebruiker. . De huurperiode van één vangt aan op de dag van bestelling en stopt wanneer het gehuurde in goede staat is geretourneerd aan Spiqle.
6.7 Indien gebruiker de gehuurde apparatuur niet tijdig terugbezorgt bij Spiqle, is gebruiker over die periode totdat de gehuurde apparatuur wel is terugbezorgd huurpenningen verschuldigd aan Spiqle.
6.8 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico van de gehuurde apparatuur voor rekening van de gebruiker, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet verrichte handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, dus ook in geval van overmacht aan de kant van de gebruiker. Gebruiker is verplicht alle schade, hieronder ook begrepen de schade die mogelijk ontstaat of is ontstaan tijdens het transport van het gehuurde, aan de gehuurde apparatuur te vergoeden op basis van vervangingswaarde. Spiqle is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook die gebruiker lijdt als gevolg van gebruik van de in de (ver)huurovereenkomst gespecificeerde apparatuur.
6.9 Betaling van de huursom geschiedt bij aanvang van de huurperiode, tenzij anders is overeengekomen. Betalingen van de huursom geschiedt d.m.v. automatische incasso.
6.10 Vanaf de dag van aanvang van de overeengekomen huurperiode wordt de apparatuur ter beschikking van de gebruiker gesteld. Gebruiker kan er voor kiezen apparatuur bij het magazijn van Spiqle op te halen, dan wel kosteloos af te laten leveren op een door gebruiker aan te geven afleveradres.
6.11 Spiqle controleert de verhuurde apparatuur bij terugbezorging en heeft na terugname van de verhuurde apparatuur het recht om de schade voor missende en/of defecte apparatuur door te belasten aan de gebruiker.
6.12 Met betrekking tot de door Spiqle geconstateerde gebreken en de daaruit voorvloeiende kosten, rust op Spiqle geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening.
6.13 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke mutaties en/of reparaties van de gehuurde apparatuur door of namens Spiqle uitgevoerd. De gebruiker mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Spiqle de eventuele mutaties en/of reparaties laten uitvoeren door deskundig personeel, waarbij uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt.
6.14 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spiqle is het de gebruiker niet toegestaan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen buiten de landsgrenzen te (doen) brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de (ver)huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

7 Betalingen

7.1.    Alle bestellingen van materiaal worden na betaling aan Spiqle, geleverd.
7.2.    Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de betaling vooraf, zonder enige verrekening, korting en/of opschorting, door middel van automatische incasso. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat gebruiker akkoord met deze wijze van betalen.
7.3.    Indien gebruiker in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn dan is de gebruiker van rechtswege in verzuim en kan Spiqle, onverminderd zijn overige rechten, zich het recht voorbehouden om de gebruiker het volledige bedrag, vermeerderd met een rentevergoeding te rekenen, gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente vermeerderd met jaarlijks 3%.  De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Daarnaast zullen alle juridische- en incassokosten steeds ten laste van de gebruiker zijn. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175, -.
7.4.    Spiqle kan, indien noodzakelijk, additionele financiële waarborgen eisen, waarbij het niet voldoen kan leiden tot uitstel van uitvoering van de samenwerking.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1.    Alle door Spiqle geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven volledig eigendom van Spiqle totdat de gebruiker alle navolgende verplichtingen uit alle met Spiqle gesloten overeenkomsten is nagekomen; hierover wordt door Spiqle beslist.
8.2.    De gebruiker is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3.    Indien door gebruiker niet aan de verplichtingen voortkomende uit de rechtsverhouding met Spiqle voldaan wordt, behoudt Spiqle zich het recht voor om goederen terug te nemen, in welk geval de samenwerking zonder rechterlijke tussenkomst wordt ontbonden, onverminderd het recht van Spiqle om schadeloosstelling en rentekosten te eisen.
8.4.    De gebruiker verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
8.5.    De Hardware welke door Spiqle wordt verhuurd aan gebruikers, blijft eigendom van Spiqle. Gebruiker betaald per maand een vast licentiebedrag. Bij aankoop is de Hardware eigendom van de gebruiker.

9 Termijnen en levering

9.1.    Levering wordt zo snel mogelijk na aanschaf door gebruiker gedaan.
9.2.    Alle goederen worden door Spiqle verzonden tenzij anders met gebruiker overeengekomen..
9.3.    Alle leveringsdata zijn bij benadering en worden op basis van de informatie en omstandigheden tijdens het aangaan van de samenwerking vastgesteld. Gegeven leveringstijden kunnen nooit als deadline gezien worden. Als er een verandering in informatie en/ of omstandigheden optreedt, onafhankelijk van de voorspelbaarheid daarvan, vertraging oplevert, zal dit op de leveringsdatum dienovereenkomstig vertragen. Dit geldt, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen, als een force majeure.
9.4.    Overschrijding van de leveringstijd door Spiqle, wegens welke oorzaak dan ook, kan nooit tot schadevergoeding of schending van haar verplichting krachtens de overeenkomst voor gebruiker leiden.
9.5.    Annulering van de order is toegestaan.
9.6.    Als de goederen na vervaldatum van de levering naar de gebruiker nog beschikbaar zijn maar nog niet afgenomen, kunnen de goederen voor eigen rekening en risico opgeslagen worden.

10 Claims

10.1.    De gebruiker is verplicht om direct na ontvangst de goederen te inspecteren op eventuele defecten. Eventuele klachten aangaande door Spiqle geleverde goederen worden alleen in behandeling genomen, als dit binnen acht dagen na levering aan Spiqle kenbaar gemaakt wordt, en indien er een gedetailleerd verslag overlegd kan worden aangaande de oorzaak en aard van de defecten, inclusief een vermelding van factuurnummer, of wanneer deze niet aanwezig is, de verzendfactuur of bevestiging van bestelling. Na afloop van deze periode wordt gebruiker geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd.
10.2.    Geringe afwijkingen in de kwaliteit van de geleverde goederen, die technisch onvermijdelijk zijn of in de handel in het algemeen toegestaan zijn, vormen geen gronden voor klachten of beëindiging van de overeenkomst.
10.3.    Klachten aangaande facturen dienen ook in schrift te worden overlegd, en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Spiqle kenbaar te worden gemaakt. Na afloop van deze periode wordt gebruiker geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

Retournering is altijd mogelijk. Een voorwaarde hiervoor is dat de retournering vooraf wordt gemeld. Spiqle verstrekt vervolgens en retourneringsgoedkeuring voorzien van een verzendbewijs. Deze retourneringsgoedkeuring is geldig voor een periode van 4 werkdagen na uitgifte. Bij retournering van de goederen dient de Spiqle Agenda goed verpakt in de originele verpakking te worden verzonden.

De gebruiker neemt alle verantwoordelijkheid aangaande geretourneerde items op zich. Met uitzondering van duidelijke fouten van de zijde van gebruiker zullen de kosten voor retournering door Spiqle betaald worden door aan gebruiker een verzendbewijs te verstrekken.

11 Garantie

11.1.    De garantie op de door Spiqle geleverde goederen is gelijk aan de duur van de overeenkomst.
11.2.    Garantie is alleen van toepassing wanneer de goederen worden gebruikt op een manier die overeenstemt met de bestemming van de geleverde goederen.

12 Aansprakelijkheid

12.1.    Spiqle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor betaling van directe of indirecte schade die voortvloeit uit of wordt veroorzaakt door gebreken in de goederen of diensten, of niet tijdig of goed functionerend van zijn levering van goederen en / of diensten, behalve in geval van intentie of grove nalatigheid door Spiqle. Eventuele aansprakelijkheid voor gevolgschade (bedrijfsonderbreking, inkomstenverlies, enz.), Verlies of verlies van gegevens en / of gevolgschade, om welke reden dan ook, met inbegrip van vertraging bij de levering van goederen en diensten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2.    Spiqle is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eigen medewerkers en / of derden die door Spiqle ingezet zijn, om welke reden of oorzaak dan ook , tenzij er bij Spiqle sprake is van grove nalatigheid.
12.3.    Spiqle is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of wordt veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of onjuist gebruik, of voor andere doeleinden dan normaal.
12.4.    Gebruiker vrijwaart Spiqle en haar werknemers tegen aanspraken van derden ter compensatie van materiële en immateriële schade, direct of indirect veroorzaakt door goederen die door Spiqle worden geleverd.
12.5.    De aansprakelijkheid van Spiqle onder de overeenkomst met de klant is onder alle omstandigheden beperkt tot het gefactureerde bedrag van het contract exclusief btw.
12.6.    Eventuele aanspraken van de klant dienen schriftelijk, binnen een termijn van acht werkdagen na de uitvoering van de overeenkomst aan Spiqle bekend te worden gemaakt, anders komt deze vordering te vervallen.

13 Ontbinding

13.1.    Gebruiker blijft van rechtswege in verzuim, waarbij de (uitstaande) schuld onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar is, als:

  • De gebruiker een verplichting aangaande de samenwerking negeert, in het bijzonder tijdige betaling;
  • Spiqle heeft een gegronde reden om te verwachten dat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen aangaande de samenwerking zal kunnen voldoen en geen geschreven bericht kan overleggen met de redenen voor zijn handelen.
  • Gebruiker een vrijwillig verzoek doet voor faillissement of enig andere vrijwillig verzoek aangaande insolvabiliteit, curatele, liquidatie, aanstelling ten behoeve van crediteuren of soortgelijke procedures.
  • De gebruiker gaat over of besluit om zijn bedrijf of een wezenlijk deel ervan te stoppen of over te dragen, met inbegrip van de overdracht van zijn werkzaamheden in een toekomstig of bestaand bedrijf, of besluit of neemt voor om de doelstelling van zijn bedrijf of ontbinding te wijzigen;
  • Er is een sterfgeval van gebruiker als natuurlijk persoon.

13.2.   Spiqle is naast 13.1 gerechtigd, zonder aansprakelijkheid voor schadevergoeding en onverminderd zijn rechten, met inbegrip van rechten met betrekking tot achterstallige vergoedingen of rente en het recht op schadevergoeding en zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst om:

De samenwerking  geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een schriftelijke kennisgeving aan de ontvanger en / of
Door de gebruiker enig bedrag volledig en direct betaald te worden en te eisen en/ of
Zich te beroepen op het eigendomsbehoud zoals omschreven in artikel 7.

14 Verwijderingsbijdrage

14.1.    Sinds 1 januari 1999, dient voor elk nieuw aangeschaft wit- of bruingoed apparaat, een verplichte van overheidswege ingestelde, verwijderingsbijdrage te worden betaald. Deze bijdragen worden gebruikt om deze producten aan het einde van hun levenscyclus op een duurzame manier te recyclen.
14.2.    Indien noodzakelijk is Spiqle verantwoordelijk voor deze bijdrage.
14.3.    Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de NVMP (Nederlandse verwijdering metalelektro producten). Postadres NVMP: postbus 190, 2700 AD Zoetermeer of ga naar www.nvmp.nl

15 Toepasselijk recht en geschillen

15.1.    Op deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende afspraken is het Nederlandse recht van toepassing.
15.2.    Alle geschillen, waaronder diegene die door een enkele partij als geschil worden aangemerkt, die tussen Spiqle en de klant ontstaan wegens de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, worden door de burgerlijke rechter te ‘s Hertogenbosch beslecht.
15.3.    De partijen gaan niet tot rechtsgang over voordat zij hun uiterste best gedaan hebben om het geschil in onderling overleg op te lossen.

16 Bron van de voorwaarden

16.1.    Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Nederlandse Kamper van Koophandel in Eindhoven, onder dossiernummer 17205774 (Blibblib Invest/Spiqle), en gelden vanaf 1 juli 2018.