pxl

Algemene voorwaarden Spiqle Agenda

Algemene voorwaarden Spiqle Agenda (v2021-04),

1 Toepasselijkheid

 1. 1
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Spiqle Agenda, hierna te noemen “Spiqle” en de klant die een product huurt of koopt, hierna “de klant” genoemd, en de hieruit voortvloeiende verplichtingen. Uitzonderingen kunnen alleen schriftelijk door Spiqle goedgekeurd worden.
 2. 2
  In dit document refereert “overeenkomst” naar het bindende contract zoals omschreven in Artikel 2.1; 
 3. 3
  Met “goederen” worden zowel materiële als niet-materiële goederen bedoeld, inclusief software en diensten;
 4. 4
   In deze algemene voorwaarden worden “de klanten” gedefinieerd als de klant die een product huurt  dan wel koopt of enige andere rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat, of wil aangaan, of voor wie Spiqle een aanbieding maakt, een levering of prestatie heeft verricht, alsmede voor de rechtsopvolgers van de klant. 
 5. 5
  Als wegens welke reden dan ook sommige van deze voorwaarden niet toepasbaar zijn, blijven de overige voorwaarden nog steeds geldig. 
 6. 6
  Aankoop- en andere voorwaarden, die volgens de klant toepasbaar zijn, worden door Spiqle niet als rechtsgeldig aangemerkt, tenzij schriftelijk overeengekomen. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat de klant deze voorwaarden niet accepteert en zijn eigen voorwaarden wenst toe te passen, zelfs als Spiqle dat niet weerlegt. 
 7. 7
  In het geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen, zal de volgende volgorde van toepassing zijn, waarbij een document dat hoger op de lijst staat, prevaleert over een document lager op de lijst:
 8. 8
  De Overeenkomst; 
 9. 9
  De Nederlandse Algemene Voorwaarden; 
 10. 10
  De Engelse Algemene Voorwaarden, respectievelijk.

2 Aanbiedingen

 1. 1
  Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Spiqle, in welke vorm dan ook, zijn niet bindend tenzij nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien overeengekomen zal een bindend contract worden opgemaakt (namelijk deze overeenkomst.)
 2. 2
  Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens omtrent gewichten, afmetingen, kleuren, etc. zijn allemaal schattingen. Afwijkingen hiervan kunnen niet tot compensatie en/of ontbinding leiden. 
 3. 3
  Spiqle behoudt zich het recht voor om aanbiedingen zonder opgaaf van reden te weigeren, betaling vooraf te eisen of een financiële waarborg te eisen.

3 Duur van de Overeenkomst, levering, implementatie en aanpassingsovereenkomst.

 1. 1
  De overeenkomst tussen Spiqle en de klant is voor een periode van één maand, behoudens in gevallen waar de aard van de overeenkomst een andere periode voorschrijft of als de belanghebbende nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. 2
  Als voor de voltooiing van het werk of voor de aflevering van goederen een tijd is overeengekomen, kan deze nooit als deadline worden gezien. Als een periode wordt overschreden, dient de klant een geschreven ingebrekestelling te versturen. In dat geval zal Spiqle een redelijke tijd moeten worden toegekend om de overeenkomst alsnog uit te voeren. 
 3. 3
  Indien Spiqle informatie van de klant nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, zal het tijdsschema voor de voltooiing van de overeenkomst niet eerder ingaan dan dat de informatie correct en volledig aangeleverd wordt. 
 4. 4
  Levering is bij Spiqle af-magazijn. Tenzij anders overeengekomen zijn kosten voor verzekeringen en transport voor rekening van de klant.
 5. 5
  Spiqle heeft het recht om derden te contracteren om werkzaamheden die ter vervolmaking van de overeenkomst leiden uit te voeren. 
 6. 6
  Spiqle heeft het recht om de overeenkomst in verschillende delen uit te voeren en deze delen apart te factureren. 
 7. 7
  Als de uitvoering van de overeenkomst in verschillende delen wordt gedaan is het Spiqle toegestaan om de uitvoering van het werk van de aansluitende fases uit te stellen totdat de klant goedkeuring heeft verleend en de resultaten van de vorige fases schriftelijk heeft geaccepteerd. 
 8. 8
  Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt ontdekt dat, voor de correcte uitvoering van genoemde overeenkomst, wijzigingen of toevoegingen aan die overeenkomst nodig zijn, zullen de partijen tijdig beraadslagen om de overeenkomst aan te passen. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek van de klant, bevoegde autoriteiten et cetera, veranderd en daardoor de overeenkomst in kwaliteit en/ of kwantiteit is gewijzigd, kan dit ook gevolgen hebben voor de originele overeenkomst. Als gevolg daarvan kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Spiqle zal proberen om zoveel als mogelijk prijzen vooraf te overleggen. Daarnaast kunnen, als gevolg van veranderingen aan de overeenkomst de tijden voor de uitvoering van de overeenkomst worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijke wijzigingen aan de overeenkomst, inclusief wijzingen aangaande prijs en uitvoerperiode.
 9. 9
   Als de overeenkomst op enige manier wordt gewijzigd, heeft Spiqle het recht om te wachten tot deze wijzigingen zijn goedgekeurd door Spiqle en de klant akkoord gaat met de nieuwe prijs. Elke vertraging in de uitvoering kan niet worden gezien als het niet nakomen van de overeenkomst. Zonder naderend verzuim mag Spiqle een verzoek om de overeenkomst aan te passen weigeren als dit verzoek het werk kwalitatief en/ of kwantitatief aantast.
 10. 10
   Als De klant niet aan zijn in het contract overeengekomen verplichtingen kan voldoen, heeft Spiqle het recht om de kosten die daaruit voortvloeien door te berekenen aan de klant. 
 11. 11
  Spiqle geeft de klant de mogelijkheid om de orders middels telefoon, fax of elektronisch te plaatsen. Telefonische orders dienen altijd gelijk schriftelijk te worden bevestigd. In afwezigheid van een schriftelijke bevestiging, behoudt Spiqle het recht om te vertrouwen op wat telefonisch overeen is gekomen en de klant draagt hiervoor alle verantwoordelijkheid. Aangaande dit punt, behoudt Spiqle zich alle rechten voor.

4 Gebruik van het product door de klant

4.1 De klant is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt (de inhoud van) het Product terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van het Product en/of de inhoud daarvan zal de klant  Spiqle daarvan terstond via email op de hoogte stellen.

4.2 De klant die een product huurt gedraagt zich als goed De klant die een product huurt , gaat zorgvuldig met het product om, onder andere door het tegen beschadiging en/of diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen, zegels of coderingen te verwijderen of te verbreken en/of eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken.

4.3 De klant die een product huurt zal bij de aflevering en het gebruik van door Spiqle geleverde producten, alle instructies van Spiqle opvolgen.

4.4 De klant die een product huurt verricht zelf geen reparaties aan het Product en/of laat daaraan geen reparaties verrichten, tenzij Spiqle hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

4.5 De klant die een product huurt dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Product te verlenen, zodat Spiqle de toestand daarvan kan inspecteren.

4.6 Indien de klant die een product huurt constateert, vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat zich enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan en/of als gevolg van het gebruik van het Product voordoet dient hij Spiqle daarvan onmiddellijk en in elk geval binnen 48 uur in kennis te stellen. Hetzelfde geldt, indien het Product is blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan De klant die een product huurt  vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze direct of indirect enig schadelijk effect op het product kan hebben gehad. Spiqle is niet aansprakelijk voor enige schade aan het Product ontstaan door de te late melding.

4.7 In geval van verlies van en/of schade aan het product als gevolg van diefstal en/of vandalisme doet de klant die een product huurt daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie en verstrekt Spiqle onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte.

4.8 Het door Spiqle aan de klant die een product huurt ter beschikking gestelde Product blijft eigendom van Spiqle.

4.9 De klant die een product huurt verplaatst het product niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spiqle naar een ander adres dan het in de Overeenkomst opgenomen bezorgadres (bijvoorbeeld bij verhuizing) en geeft het product niet aan een derde in gebruik, tenzij de aard van het product met zich meebrengt dat dit regelmatig wordt verplaatst of aan derden in gebruik wordt gegeven. De klant die een product huurt verhuurt het product niet onder en is niet gerechtigd het product in eigendom aan een derde over te dragen of deze met een beperkt recht te bezwaren dan wel onderhouds-, reparatie- of herstelwerkzaamheden door een derde te laten uitvoeren. Bij het niet naleven van deze verplichting is Spiqle, onverminderd haar overige rechten en verplichtingen, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd het product terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevindt, zulks volledig voor rekening van de klant

5 Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

 1. 1
  De klant kan op elk gewenst de overeenkomst opzeggen. De opzegging kan worden gedaan via het account van de klant op de website van Spiqle en gaat in per volgende periode.
 2. 2
  De beëindiging van de huur van huurproducten gaat niet eerder in, dan het moment dat het huurproduct in goede staat retour is ontvangen door Spiqle.  
 3. 3
  Spiqle heeft het recht om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen als: 3.1 De klant zijn verplichtingen zoals overeengekomen in het contract niet volledig of niet tijdig nakomt;• 3.2 Na het sluiten van de overeenkomst Spiqle ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. 3.3 De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 3.4 Als de vertraging aan de zijde van de klant zodanig is, dat van Spiqle niet langer uitvoering van het contract mag worden.
 4. 4
  Voorts is Spiqle bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 5. 5
   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 6. 6
   Als Spiqle besluit tot beëindiging van de overeenkomst, kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade en eventueel daaruit voortvloeiende kosten. 
 7. 7
  Als de ontbinding aan de klant toe te wijzen is, heeft Spiqle het recht op compensatie voor geleden schade, inclusief daaruit voortvloeiende kosten, zowel direct als indirect.
 8. 8
   Als De klant niet voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, kan Spiqle de overeenkomst per direct beëindigen zonder verplichting tot het betalen van enige schade of compensatie, waar de klant, door opzet of verzuim, verplicht is tot het betalen van schade of compensatie. 
 9. 9
  Als de overeenkomst door Spiqle wordt ontbonden, zal Spiqle, in overleg met de klant, eventueel bijkomstig werk overdragen aan derden. De kosten dienen door de klant te worden betaald.
 10. 10
  In geval van beëindiging, opschorting van betalingen of faillissement, is Spiqle verplicht om de overeenkomst per direct te beëindigen, zonder verplichting tot het betalen van enige schade of compensatie.
 11. 11
  De klant kan een geplaatste bestelling altijd annuleren. Aan de annulering zijn geen verdere kosten verbonden.

6 Prijzen   

 1. 1
  De door Spiqle gehanteerde prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, inclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.
 2. 2
  De prijzen zijn gebaseerd op de dan-geldende prijzen, tarieven, lonen, belastingen, heffingen, toeslagen, etc. In geval van een stijging van een of meerdere kostenfactoren, heeft Spiqle het recht om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Zulks een verhoging geeft de klant niet het recht om de overeenkomst de beëindigen.
 3. 3
  Prijzen van abonnementen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.

7 Betalingen

 1. 1
  Alle bestellingen van materiaal worden na betaling aan Spiqle, geleverd.  
 2. 2
  Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de betaling zonder enige verrekening, korting en/of opschorting. 
 3. 3
  De klant dient eerst de rente en/ of (levering) kosten te voldoen en vervolgens de oudste uitstaande facturen. 
 4. 4
  Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn dan is de klant van rechtswege in verzuim en kan Spiqle, onverminderd zijn overige rechten, zich het recht voorbehouden om de klant het volledige bedrag, vermeerderd met een rentevergoeding te rekenen, gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente vermeerderd met jaarlijks 3%. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Daarnaast zullen alle juridische- en incassokosten steeds ten laste van de klant zijn. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175, -.
 5. 5
  Spiqle kan, indien noodzakelijk, additionele financiële waarborgen eisen, waarbij het niet voldoen kan leiden tot uitstel van uitvoering van de overeenkomst.

8  Eigendomsvoorbehoud

 1. 1
  Alle door Spiqle geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven volledig eigendom van Spiqle totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Spiqle gesloten overeenkomsten is nagekomen; hierover wordt door Spiqle beslist.
 2. 2
  De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. 3
  Huurproducten blijven altijd eigendom van Spiqle tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. 4
  Indien door de klant niet aan de verplichtingen voortkomende uit de rechtsverhouding met Spiqle voldaan wordt, behoudt Spiqle zich het recht voor om goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst wordt ontbonden, onverminderd het recht van Spiqle om schadeloosstelling en rentekosten te eisen.
 5. 5
  De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9 Termijnen en levering

 1. 1
  Levering wordt in overleg met de klant gedaan.
 2. 2
  Alle goederen zijn bij Spiqle af-magazijn tenzij anders aangegeven.
 3. 3
  Alle Spiqle (levering) data zijn bij benadering en worden op basis van de informatie en omstandigheden tijdens het sluiten van de overeenkomst vastgesteld. Gegeven leveringstijden kunnen nooit als deadline gezien worden. Als er een verandering in informatie en/ of omstandigheden optreedt, onafhankelijk van de voorspelbaarheid daarvan, vertraging oplevert, zal dit op de leveringsdatum dienovereenkomstig vertragen. Dit geldt, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen, als een force majeure.
 4. 4
  Overschrijding van de leveringstijd door Spiqle, wegens welke oorzaak dan ook, kan nooit tot schadevergoeding of schending van haar verplichting krachtens de overeenkomst voor de klant leiden.
 5. 5
  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Spiqle de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. 6
  Als de goederen na vervaldatum van de levering naar de klant nog beschikbaar zijn maar nog niet afgenomen, kunnen de goederen voor eigen rekening en risico opgeslagen worden.

10 Transport

 1. 1
  Spiqle bepaalt de methode van transport, verzending en verpakking. Transport of verzending van goederen vanuit de klant retour naar Spiqle is, tenzij anders overeengekomen, voor risico en rekening van de klant.
 2. 2
  De verzendkosten, indien van toepassing,  zullen worden berekend volgens de algemeen geldende TNT tarieven, aangevuld met de additionele kosten van verzekering. Alle producten hebben een gewichtscode waardoor de verzendkosten kunnen worden berekend. Voor andere landen gelden andere berekeningen en de kosten voor verzending mogen niet meer dan € 500 per zending bedragen. Voor internationale verzendingen mag het aantal te verzenden pakketten momenteel niet meer dan één bedragen. Dit is in verband met de strenge voorwaarden die verbonden zijn aan buitenlandse zendingen.
 3. 3
  Indien overeengekomen, is Spiqle alleen gebonden aan een transport verzekering.

11 Claims

 1. 1
   De klant is verplicht om direct na ontvangst de goederen te inspecteren op eventuele defecten. Eventuele klachten aangaande door Spiqle geleverde goederen worden alleen in behandeling genomen, als dit binnen acht dagen na levering aan Spiqle kenbaar gemaakt wordt, en indien er een gedetailleerd verslag overlegd kan worden aangaande de oorzaak en aard van de defecten, inclusief een vermelding van factuurnummer, of wanneer deze niet aanwezig is, de verzendfactuur of bevestiging van bestelling. Na afloop van deze periode wordt de klant geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd. 
 2. 2
  Geringe afwijkingen in de kwaliteit van de geleverde goederen, die technisch onvermijdelijk zijn of in de handel in het algemeen toegestaan zijn, vormen geen gronden voor klachten of beëindiging van de overeenkomst.
 3. 3
  Klachten aangaande facturen dienen ook in schrift te worden overlegd, en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Spiqle kenbaar te worden gemaakt. Na afloop van deze periode wordt de klant geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 4. 4
  Retournering is binnen 30 dagen ook zonder toestemming vooraf van Spiqle mogelijk. Retourzendingen dienen voorzien te zijn het factuurnummer (s)/ bestellingsbevestiging en een duidelijke omschrijving van artikel. De klant neemt alle verantwoordelijkheid aangaande geretourneerde items op zich. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de klant.

12 Garantie

 1. 1
  De garantie op de door Spiqle geleverde goederen is 2 jaar.  
 2. 2
  Garantie is alleen van toepassing wanneer de goederen worden gebruikt op een manier die overeenstemt met de bestemming van de geleverde goederen.

13 Aansprakelijkheid

 1. 1
  Spiqle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor betaling van directe of indirecte schade die voortvloeit uit of wordt veroorzaakt door gebreken in de goederen of diensten, of niet tijdig of goed functionerend van zijn levering van goederen en / of diensten, behalve in geval van intentie of grove nalatigheid door Spiqle. Eventuele aansprakelijkheid voor gevolgschade (bedrijfsonderbreking, inkomstenverlies, enz.), Verlies of verlies van gegevens en / of gevolgschade, om welke reden dan ook, met inbegrip van vertraging bij de levering van goederen en diensten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. 2
  Spiqle is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eigen medewerkers en / of derden die door Spiqle ingezet zijn, om welke reden of oorzaak dan ook, tenzij er bij Spiqle sprake is van grove nalatigheid.
 3. 3
  Spiqle is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of wordt veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of onjuist gebruik, of voor andere doeleinden dan normaal.
 4. 4
  De klant vrijwaart Spiqle en haar werknemers tegen aanspraken van derden ter compensatie van materiële en immateriële schade, direct of indirect veroorzaakt door goederen die door Spiqle worden geleverd.
 5. 5
  De aansprakelijkheid van Spiqle onder de overeenkomst met de klant is onder alle omstandigheden beperkt tot het gefactureerde bedrag van het contract exclusief btw.
 6. 6
   Eventuele aanspraken van de klant dienen schriftelijk, binnen een termijn van acht werkdagen na de uitvoering van de overeenkomst aan Spiqle bekend te worden gemaakt, anders komt deze vordering te vervallen.

14 Ontbinding

 1. 1
  De klant blijft van rechtswege in verzuim, waarbij de (uitstaande) schuld onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar is, als: 1.1 De klant een verplichting aangaande de overeenkomst negeert, in het bijzonder tijdige betaling; 1.2 De klant een verplichting aangaande de overeenkomst negeert, in het bijzonder tijdige betaling; 1.3 Spiqle heeft een gegronde reden om te verwachten dat de klant niet aan zijn verplichtingen aangaande de overeenkomst zal kunnen voldoen en geen geschreven bericht kan overleggen met de redenen voor zijn handelen. 1.4 De klant een vrijwillig verzoek doet voor faillissement of enig andere vrijwillig verzoek aangaande insolvabiliteit, curatele, liquidatie, aanstelling ten behoeve van crediteuren of soortgelijke procedures.1.5 Er is een sterfgeval van de klant als natuurlijk persoon. 
 2. 2
  Spiqle is naast 13.1 gerechtigd, zonder aansprakelijkheid voor schadevergoeding en onverminderd zijn rechten, met inbegrip van rechten met betrekking tot achterstallige vergoedingen of rente en het recht op schadevergoeding en zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst om:
  • De overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een schriftelijke kennisgeving aan de ontvanger en / of
  • Door de klant enig bedrag volledig en direct betaald te worden en te eisen en/ of
  • Zich te beroepen op het eigendomsbehoud zoals omschreven in artikel 7.

15 Verwijderingsbijdrage

 1. 1
  Sinds 1 januari 1999, dient voor elk nieuw aangeschaft wit- of bruingoed apparaat, een verplichte van overheidswege ingestelde, verwijderingsbijdrage te worden betaald. Deze bijdragen worden gebruikt om deze producten aan het einde van hun levenscyclus op een duurzame manier te recyclen. 
 2. 2
  Indien noodzakelijk is Spiqle verantwoordelijk voor deze bijdrage. 
 3. 3
  Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de NVMP (Nederlandse verwijdering metalelektro producten). Postadres NVMP: postbus 190, 2700 AD Zoetermeer of ga naar www.nvmp.nl

16 Toepasselijk recht en geschillen

 1. 1
  Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. 
 2. 2
  Alle geschillen, waaronder diegene die door een enkele partij als geschil worden aangemerkt, die tussen Spiqle en de klant ontstaan wegens de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, worden door de burgerlijke rechter te ‘s Hertogenbosch beslecht.
 3. 3
  De partijen gaan niet tot rechtsgang over voordat zij hun uiterste best gedaan hebben om het geschil in onderling overleg op te lossen.

17 Bron van de voorwaarden

 1. 1
  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel in Eindhoven, onder dossiernummer 17205774 (Blibblib Invest/Spiqle), en gelden vanaf 1 april 2021.
 2. 2
  De meest recente gedeponeerde versie of de versie die geldig was ten tijde van het opstellen van het contract zal te allen tijde geldig zijn.